Všeobecné obchodné podmienky – SIMPLY SKIN, s.r.o.

 1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s používaním internetového obchodu predávajúceho, nachádzajúceho sa na adrese www.simplyskin.sk (ďalej ako „internetový obchod SIMPLY SKIN“).

 2. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

 3. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu SIMPLY SKIN nachádzajúceho sa na internetovej adrese www.simplyskin.sk je obchodná spoločnosť SIMPLY SKIN, s.r.o., so sídlom Podháj 2326/41, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47 000 279, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 23682/S (ďalej ako „predávajúci“).

 4. Kontaktné údaje predávajúceho:

SIMPLY SKIN, s.r.o.

adresa: Podháj 2326/41, 974 05 Banská Bystrica

e-mail: obchod@simplyskin.sk

tel. č.: 0940 526 177

 1. Nakupovanie tovaru v internetovom obchode môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel (ďalej aj ako „kupujúci“).

 2. Práva a podmienky stanovené v týchto všeobecných obchodných podmienkach pre spotrebiteľov platia výlučne pre prípad nákupu tovaru fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 3. Orgánom dozoru je: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1.

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky vykonané v internetovom obchode SIMPLY SKIN sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a bez výhrad s nimi súhlasí.

 2. V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, je objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu SIMPLY SKIN, prostredníctvom telefónu, alebo prostredníctvom e-mailu, záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na kupujúcim uvedenú e-mailovú adresu. Kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo zo zákonných dôvodov. Miestom dodania tovaru je v tomto prípade adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári, vo formulári objednávky, telefonicky, alebo v e-maile.

 3. V prípade, že je kupujúcim podnikateľ, je ním odoslaná objednávka tovaru návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného potvrdenia (prijatia) objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu (podnikateľovi).

 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

 5. Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym mailom na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

 6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny.

 7. Všetky ceny uvedené internetovom obchode SIMPLY SKIN sú konečné, uvedené v mene EUR a vrátane príslušnej sadzby dane z pridanej hodnoty. Všetky ceny vrátane akčných cien a ponúk platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemožno kombinovať a sčítať, ak nie je predávajúcim vyslovene uvedené inak.

 8. Predávajúci je viazaný svojou ponukou počas doby jej zverejnenia v internetovom obchode SIMPLY SKIN, pokiaľ nie je priamo v ponuke uvedené inak.

 9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.

 10. Objednávku môže kupujúci stornovať telefonicky alebo e-mailom do 24 hodín od odoslania objednávky. Podmienkou stornovania objednávky je uvedenie čísla objednávky a kontaktného údaja.

 11. Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 24 hodín od doručenia objednávky kupujúceho a to v prípade, že:

  1. objednávaný tovar nie je na sklade, už sa nevyrába či je inak nedostupný,

  2. cena objednávaného tovaru, ktorý nie je u predávajúceho na sklade, sa výrazným spôsobom zvýšila zo strany výrobcu,

  3. objednávaný tovar (rovnaký typ, model) je dlhodobo reklamovaný z dôvodu výskytu chýb.

 12. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho s alternatívnou ponukou podobného tovaru. V prípade nemožnosti dodať kupujúcemu tovar, predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informuje a pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, do 15 dní kupujúcemu vráti ním zaplatenú cenu za tovar.

 1. Platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodávaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,

  2. v hotovosti vo výdajniach predávajúceho,

  3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho,

  4. predplatenou darčekovou poukážkou,

  5. bezhotovostne platobnou kartou.

 1. Dodanie tovaru

 1. Tovar môže kupujúci prevziať osobne v predajni predávajúceho SIMPLY SKIN, s.r.o. na adrese Zvolenská cesta 39, 974 01 Banská Bystrica v čase v súlade s otváracími hodinami predajne.

 2. Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý si zvolil pri objednávke tovaru. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými v internetovom obchode SIMPLY SKIN.

 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť prepravcovi.

 4. V prípade, že tovar javí v okamihu doručenia viditeľné známky poškodenia, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať, avšak je povinný spísať o poškodení zásielky s doručovateľom protokol. Po prevzatí je kupujúci povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch telefonicky alebo e-mailom.

 5. Kupujúci berie na vedomie, že ak je objednaný tovar skladom, je tento tovar expedovaný spravidla do 2 pracovných dní od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku a do 2 pracovných dní od prijatia platby v prípade platby prevodom alebo kartou cez internet. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, predávajúci kontaktuje kupujúceho e-mailom, príp. telefonicky za účelom dohodnutia ďalšieho postupu – v tomto prípade má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy.

 6. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s týmto ďalším doručovaním.

 7. Kupujúci berie taktiež na vedomie, že ak si kupujúci riadne odoslaný tovar neprevezme z dôvodov na svojej strane a tovar sa vráti späť predávajúcemu, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade sa náklady vynaložené kupujúcim na doručenie tovaru započítajú na úhradu zmluvnej pokuty, ktorú sa kupujúci v takomto prípade zaväzuje uhradiť z dôvodu porušenia povinnosti tovar prevziať.

 8. Daňový doklad je súčasťou zásielky.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. V zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 2. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o predaji na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne na adresu predávajúceho a kupujúci môže využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.

 3. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 4. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je najmä:

  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

  2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

  3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu zaslaný do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s návratkou tovaru (napríklad prepravou) a to aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

 6. Po účinnom odstúpení od zmluvy vráti predávajúci platby prijaté od kupujúceho do 14 (štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim vyslovene nedohodne na inom spôsobe, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté platby kupujúcemu pred tým, ako mu je tovar doručený späť od kupujúceho alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 7. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 8. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Preto v prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.

 9. V prípade, že je spolu s objednaným tovarom kupujúcemu poskytnutý iný tovar ako „darček“, má sa za to, že darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená s rozväzovacou podmienkou tak, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj tovar poskytnutý ako darček.

 1. Záruka za vady tovaru – reklamácia

 1. Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru.

 2. Reklamáciu možno uplatniť u predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s reklamačným poriadkom internetového obchodu SIMPLY SKIN.

 3. Reklamačný poriadok je zverejnený na adrese internetového obchodu SIMPLY SKIN.

 4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadi sa reklamácia najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a to s prihliadnutím na upresnenia a ďalšie dojednania nachádzajúce sa v reklamačnom poriadku.

 5. Kupujúci berie na vedomie, že dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale výrobku. Pokiaľ dátum minimálnej trvanlivosti na obale výrobku uvedený nie je, potom je uvedený symbol kelímku, za ktorým nasleduje údaj o dobe (v mesiacoch alebo rokoch), počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a je možné ho používať. Kupujúci berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické produkty) musí byť tovar skladovaný pri teplotách od 5° do 25°C.

 1. Ochrana osobných údajov

 1. Odoslaním objednávky cez internetový obchod SIMPLY SKIN Kupujúci poskytuje Predávajúcemu údaje, ktoré Predávajúci spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje Kupujúceho sú spracúvané Predávajúcim v nevyhnutnom rozsahu na účel uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s nimi, na účel vedenia účtovnej a daňovej evidencie, na účel priameho marketingu, na účel vybavovania reklamácií či iných žiadostí alebo sťažností Kupujúceho. Predávajúci teda spracúva osobné údaje Kupujúceho najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednávok, evidencii objednávok, a pri vybavovaní prípadných reklamácií, žiadostí alebo sťažností dotknutých osôb. Kupujúci dáva Predávajúcemu súhlas na to, aby v nevyhnutnom rozsahu na účel uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s nimi, Predávajúci Kupujúceho kontaktoval telefonicky, e-mailom alebo formou SMS správ na telefónnom čísle alebo adrese, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke.

 1. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim a práva a povinnosti z nich vznikajúce sa riadia platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a prípadné súdne spory z týchto právnych vzťahov budú rozhodované slovenskými súdmi.

 2. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej kúpnej zmluvy.

 3. Prípadné odchylné ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred znením týchto všeobecných obchodných podmienok.

 4. V prípade ak sa preukáže, že niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok a/alebo zmluvného dojednania je čiastočne alebo celkom neplatné, platnosť ostatných ustanovení ostáva nedotknutá.

 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť momentom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto všeobecné obchodné podmienky, pričom akákoľvek zmena nadobúda platnosť a účinnosť momentom zverejnenia ich nového znenia na internetovej stránke predávajúceho.

 6. Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Deň zverejnenia (nadobúdajú platnosti a účinnosti) všeobecných obchodných podmienok: 6. 3. 2023


Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt pridaný na porovnanie.